شرایط عمومی بیمه کرونا

شرایط عمومی بیمه کرونا

شرایط عمومی بیمه کرونا حوادث سامان: به موجب این بیمه نامه علاوه بر پوشش های حادثی ، در صورت وقوع خسارت به دلیل بیماری کرونا COVID19 ، فوت، نقص عضو، هزینه پزشكی
و غرامت روزانه بستری با رعایت شرایط ذیل قابل پرداخت می باشد:

1- مثبت شدن نتیجه آزمایش تشخیص مولكولی بر روی یكی از نمونه های تنفسی اصلی در یكی از آزمایشگاه های مرجع کشور
تبصره: تشخیص آزمایشگاهی ویروس کرونا جدید شامل دو مرحله “غربالگری” و “تاییدی” است.

2- وجود CRP غیرطبیعی یا لنفوپنی (کمتر از 1100) یا شواهد مثبت بیماری در سی تی اسكن

3- بستری بیمارستانی بیمه شده و درمان با داروهای آنتی وایرال (شرط اصلی پرداخت خسارت میباشد.)

نكته 1 :هزینه آزمایش تست کرونا در تعهدات این بیمه نامه نمی باشد.

نكته 2 :دوره انتظار برای پوشش بیماری کرونا ویروس COVID19 در این بیمه نامه 14 روز از تاریخ صدور آن میباشد .

شایان ذکر است دوره انتظار، زمانی است که در طول آن بیمه گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

خرید بیمه حوادث کرونا
ردیف جدول نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و جزیی محسوب میشود و غرامت این موارد معادل درصدی از سرمایه بیمه نقص عضو و از کارافتادگی است. ارقام به

(درصد)

1 از دست دادن قدرت و توانایی حرف زدن )لالی ( شامل از کارافتادگی دائم و کامل حنجره یا قطع زبان 80
2 از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یك دست از بازو 70
3 از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یك دست از ساعد 60
4 از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یك دست از مچ 55
5 از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع کامل انگشتان هر دست 50
5-1 انگشت شست 36
5-2 بند اول شست 24
5-3 سبابه 25
5-4 بند اول سبابه 12
5-5 بند اول و دوم سبابه 20
5-6 هریک از دو انگشت میانه 15
5-7 انگشت کوچک 10
در هر حال حداکثر تعهد بیمه گر بابت مجموع پوشش نقص عوض انگشتان هر دست از 50 درصد سرمایه بیمه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که مجموع انگشتان هر دو دست قطعه و یا از کار آفتاده دائم گردد حداکثر 80 درصد سرمایه بیمه قابل پرداخت خواهد بود
6 از دست دادن دندان ها 28
6-1 از دست دادن هر دندان 1
7 از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یك پا از مفصل ران 70
8 از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یك پا از ساق 60
9 ز کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یك پا از مچ 55
10 از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان پا 30
10-1 شست پا 10
10-2 هر یك از سایر انگشتان پا 5
11 نابینا شدن یك چشم (در صورتی که بیمهشده قبل از حادثه از بینایی کامل یك چشم محروم بوده باشد، درصد نقص عضو نابینا شدن چشم دیگر80 درصد خواهد بود.) 50
12 از دست دادن شنوایی یك گوش (در صورتی که بیمه شده قبل از وقوع حادثه مشمول بیمه از شنوایی کامل یك گوش محروم بوده باشد ، درصد نقص عضو ناشنوا شدن گوش دیگر ۶5 درصد خواهد بود.) 35
13 از دست دادن الله گوش 10
14 از دست دادن حس بویایی 15
15 از دست دادن حس چشایی 15
16 غرامت نقص عضو سایر اعضای سر (جمجمه) و صورت، از حداکثر40 درصد سرمایه بیمه تجاوز نخواهدکرد.
17 از دست دادن یك کلیه 30
18 از دست دادن طحال 7
19 از دست دادن بیضه 5
20 سایر اعضای داخل بدن به تشخیص پزشك معتمد بیمه گر 20

خرید بیمه مسافرتی سامان